Vì đời là những chuyến đi dài, những giấc mơ dài
 Để được sống với đam mê, Luyện ý chí vượt qua

bao nhiêu khó khănThử thách trên những chặng đường.