tokyo nhìn từ trên cao

Bài 6: Từ hữu dụng

Bài 5: Hỏi thăm sức khỏe

Bài 4 - Văn hóa đại chúng

Bài 3 - Chào hỏi

Bài số 2 - Từ tượng thanh

Bài 1 - Gặp gỡ mọi người